Kişisel Verilerin İşlenmesi

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla çıkarılan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kanun kapsamında kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”; işleme ise “tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.

 1. Bilgilendirme Metninin Amacı ve BİS ÇÖZÜM BİLGİSAYAR VE ENTEGRASYON HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. (kısaca “BIS”):

BİS, internet sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan üyelerinin ve 3. kişilerin kişisel verilerine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere aşağıdaki açıklamaları sunar. BIS, Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki bu Açıklama metnini, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 1. Kayıtlara Ait Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı:

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır:

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden kayıt olan üyenin kimliğini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Kullandığınız modül ile ilişkili çözüm ortaklarımıza bilgilerinizi iletmek,
 • Üyelerimizle iletişim kurmak, gerekli bildirimleri yapmak, kampanyalar hakkında bilgilendirmek,
 • İşlemeye esas teşkil edecek tüm kayıt ve belgeleri elektronik (internet/mobil vb.) veya kağıt ortamında düzenlemek,
 • Kamu güvenliği ile ilgili konularda talep üzerine ve mevzuatın gerektirdiği şekilde kamu görevlilerine bilgi sağlamak,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından üyelerimize öneriler sunabilmek, hizmetlerimiz hakkında üyelerimizi bilgilendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek için. Verilerin üçüncü kişilere aktarılması sırasında hak ihlallerinin önlenmesi için gerekli teknik ve hukuki tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarımızla, faaliyetlerimizi yürütmek için işbirliği yaptığımız kurumlarla, bulut depolama hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, bilişim ve yazılım düzenlemeleri için anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışı kuruluşlarla, amaçlarımız doğrultusunda çeşitli duyuru ve organizasyon faaliyetleri kapsamında sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve üyelerimizin memnuniyetini sağlamak için yurtiçi ve yurtdışında çeşitli ajanslar, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle, yurtiçi ve yurtdışında diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

hrlytic.net web sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden işlem yapan müşterilerimizin vermiş oldukları veriler, BIS tarafından rızaları ve yasal hükümler doğrultusunda işlenmektedir.

Şirketimizin web sitesi hrlytic.net çerez kullanan bir sitedir. Çerez, kullanılan cihazın internet tarayıcısında veya sabit diskinde depolanarak cihazın tespit edilmesini sağlayan, çoğunlukla harf ve rakamlardan oluşan bir dosyadır.

Verilerin üçüncü kişilere aktarılması sırasında hak ihlallerinin önlenmesi için gerekli teknik ve hukuki tedbirler alınmaktadır. Ancak kişisel verileri alan üçüncü tarafın veri koruma politikaları nedeniyle sorumluluğunda olan risk alanında meydana gelen ihlallerden sorumlu değiliz.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

hrlytic.net internet sitesi veya mobil uygulamalarımız üzerinden işlem yapan üyelerimizin paylaştığı kişisel veriler, rızaları ve yasal hükümler doğrultusunda işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir;

a. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

f. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu hakların kullanımına ilişkin talepler, BİS tarafından geliştirilen 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika çerçevesinde değerlendirilmek üzere kişisel veri sahipleri tarafından info@hrlytic.net e- posta adresine iletilebilecektir.

BIS bu talepleri 30 gün içinde değerlendirecek ve sonuçlandıracaktır. Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@hrlytic.net e-posta adresinden (Ad Soyad, e-posta adresiniz ile) bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.